Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti Almegon Systems s.r.o., se sídlem Laudova 1003/26, Řepy, 163 00 Praha 6, identifikační číslo: 07687273, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 305495 (dále jen „Provozovatel“) se vztahují k online interaktivnímu katalogu provozovaném na webové stránce umístěné na adrese https://plochezastreseni.cz (dále jen „Webová stránka“).

1.2 Obchodní podmínky stanovují, že online katalog není provozován a neslouží jako internetový obchod, skrze který lze prezentované zboží přímo nakoupit. Jediný proces realizovatelný na Webové stránce, je pouze odeslání poptávky, na jejímž základě, je poptávajícímu zaslána oficiální nabídka. Nabídka zaslaná poptávajícímu, následná objednávka poptávajícího, tj. samotný nákup zboží je již realizován mimo Webové stránky standardním obchodním procesem a nevztahují se na něj obchodní podmínky provozování internetového obchodu.

1.3 Znění Obchodních podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat.

1.4 Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1 Na základě registrace do Webové stránky může poptávající, případně klient, přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může provádět další poptávky zboží (dále jen „Uživatelský účet“). Registrace je prováděna ručně administrátorem Provozovatele na základě požadavku poptávající, případně klienta, který tento požadavek sdělí Provozovateli telefonicky, elektronickou poštou, nebo ústně. Provozovatel má právo tomuto požadavku nevyhovět.

2.2 Údaje uvedené v Uživatelském účtu je poptávající, případně klient, povinen uvádět správně a pravdivě a při jakékoliv změně je povinen údaje aktualizovat.

2.3 Údaje uvedené v Uživatelském účtu a při poptávání zboží jsou Provozovatelem považovány za správné.

2.4 Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

2.5 Poptávající bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Forma vztahu Provozovatele a poptávajícího

3.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve Webové stránce je informativního charakteru a Provozovatel přijetím poptávky od poptávajícího neuzavírá kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2 Webová stránka obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží, které se individuálně zobrazují poptávajícímu po zvolení jednotlivých variant zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně, montáže a dalších nákladů, kromě nákladů na dopravu, jež budou individuálně kalkulovány na základě upřesnění místa instalace. Jedná se o ceny orientační, finální ceny obdrží poptávající po odeslání poptávky Provozovateli v oficiální nabídce. Provozovatel je plátce DPH, zobrazené ceny jsou uvedené bez DPH, což je též viditelné v popisu zobrazené ceny. Další zde neuvedené informace poptávající získá v oficiální nabídce realizované mimo Webovou stránku.

3.3 Pro poptávku zboží vyplní uživatel Webové stránky (dále jen „Poptávající“) poptávkový formulář ve webovém rozhraní na stránce https://plochezastreseni.cz/konfigurator-zastreseni-bazenu. Poptávkový formulář obsahuje zejména informace o poptávaném zboží (poptávané zboží Poptávající zvolí volbou rozměrů bazénu, kliknutím na příslušný typ produktu, typ pohonu a typ krytiny). Poptávající dále vyplní své kontaktní telefonní číslo a e-mailovou adresu, zaškrtnutím zaškrtávacího tlačítka potvrdí souhlas s Obchodními podmínkami, dále se zpracováním svých osobních údajů a také s faktem, že po stisknutí tlačítka ZOBRAZIT CENU budou jeho vyplněné kontaktní údaje odeslány na adresu elektronické pošty Provozovatele společně s detaily zvoleného zboží a vyplněnými nepovinnými údaji v poptávkovém formuláři (jméno Poptávajícího, místo realizace a poznámka), jejichž vyplnění není nutnou podmínkou pro odeslání poptávky a zobrazení ceny, avšak tyto údaje budou v případě dokončení procesu poptávkového formuláře a stisknutím tlačítka ZOBRAZIT CENU rovněž odeslány na adresu elektronické pošty Provozovatele. Poptávající musí též správně odpovědět na kontrolní otázku uvedenou v poptávkovém formuláři, která je zde umístěna za účelem ochrany e-mailové schránky Provozovatele proti nevyžádané poště (spamu).

3.4 Provozovatel neprodleně po obdržení poptávky toto obdržení Poptávajícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Poptávajícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v poptávkovém formuláři (dále jen „Elektronická adresa Poptávajícího“).

3.5 Provozovatel do 7 dnů od obdržení poptávky kontaktuje Poptávajícího telefonicky nebo na Elektronickou adresu Poptávajícího za účelem zahájení procesu tvorby závazné cenové nabídky, jíž musí nutně předcházet fyzické zaměření v místě realizace a další kroky, které budou konkrétně sděleny Provozovatelem Poptávajícímu.

3.6 Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Poptávajícím odesláním poptávky ani jiným úkonem realizovaným na Webové stránce nevzniká.

4. Cenové podmínky, platební podmínky, přepravní podmínky a dodání zboží

4.1 Vzhledem k tomu, že Webová stránka neslouží jako internetový obchod, nejsou tyto informace dostupné na Webové stránce.

4.2 Závazné cenové podmínky, platební podmínky, přepravní podmínky a dodání zboží jsou řešeny individuálně až na základě oficiální nabídky v rámci standardního obchodního styku realizovaného mimo Webovou stránku.

5. Ochrana osobních údajů

5.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou,, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

5.2 Poptávající souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“).

5.3 Poptávající souhlasí se zpracováním Osobních údajů Provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností a pro účely vedení Uživatelského účtu. Nezvolí-li poptávající jinou možnost, souhlasí se zpracováním Osobních údajů Provozovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Poptávajícímu.

5.4 Poptávající bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje (při registraci, v Uživatelském účtu, při poptávce provedené z Webové stránky) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně ve svých Osobních údajích.
Zpracováním Osobních údajů Poptávajícího, případně klienta může Poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Dále již nebudou Osobní údaje Provozovatelem bez předchozího souhlasu Poptávajícího předávány třetím osobám.

5.5 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro odbavení veškerých požadavků Poptávajícího vznesených na Provozovatele ve smyslu tvorby a zaslání cenové nabídky, samotná realizace díla na základě akceptace nabídky a podpisu smlouvy o dílo, případně po dobu danou legislativou, např. pro účetní účely.

5.6 Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

5.7 Další informace o zpracování Osobních údajů na Webové stránce spojené s používáním Webové stránky jsou uvedeny na stránce https://plochezastreseni.cz/zpracovani-osobnich-udaju.

6. Zasílání obchodních sdělení

6.1 Poptávající souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Provozovatele na elektronickou adresu Poptávajícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele na elektronickou adresu Poptávajícího.

6.2 Tento souhlas může Poptávající kdykoliv zrušit odesláním zprávy na elektronickou adresu Provozovatele, ve které tento požadavek jednoznačně a pochopitelně uvede (např.: Žádám Vás o vyjmutí mé e-mailové adresy z databáze klientů, kterým zasíláte obchodní sdělení.). Provozovatel do 7 dnů od obdržení požadavku provede nezbytné technické úkony nutné k tomu, aby již v budoucnu nedošlo k zaslání obchodních sdělení Poptávajícímu do doby, než s tímto Poptávající opět projeví svůj souhlas, např. odesláním poptávky z Webové stránky.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Kontaktní údaje Provozovatele:

  • adresa pro doručování: Almegon Systems s.r.o., Laudova 1003/26, Řepy, 163 00 Praha 6
  • adresa elektronické pošty: info@almegon.cz
  • telefonní číslo: +420 737 252 017
Zaujalo vás naše zastřešení? Ozvěte se nám, rádi vám povíme více...
Radek Bělina
obchod a marketing
Almegon Systems s.r.o.
Laudova 1003/26
163 00 Praha 6 - Řepy
IČ: 07687273
DIČ: CZ07687273
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 305495
Souhlasím se zpracováním osobních údajů. *

Tyto webové stránky používají cookies a analytická data. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "SOUHLASÍM" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Zpracování osobních údajů.